ความรู้สำหรับอาจารย์และบุคคลากรสุขภาพ

อ.สุจินตนา พันธ์กล้า

 nophoto

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 7
• ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงปริมาณ และการพยาบาลอนามัยชุมชน
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 24 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: sujintana_ppb(@)hotmail.com

อ.อรธิรา บุญประดิษฐ์

 nophoto

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 12
• ปริญาโท / พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 3 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: aorn_tira(@)hotmail.com

อ.โยธิน ปอยสูงเนิน

 nophoto

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 7
• ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การอนามัยชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 12 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: yotaga_paka(@)yahoo.co.th

อ.จำรัส สาระขวัญ

 nophoto

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 7
• ปริญาโท / พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงปริมาณ การจัดการเรียนการสอนแบบเอื้ออาทร การพยาบาลเด็ก
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 20 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: jumras1964(@)yahoo.com

อ.จรีรัตน์ อินทวัฒน์

A.Jaree

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
• ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• สาขาสรีรวิทยา การพยาบาลด้านศัลยกรรม
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 18 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: Jareenoi1964(@)gmail.com

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member