ความรู้สำหรับอาจารย์และบุคคลากรสุขภาพ

แนวทางการเยี่ยมบุคคลที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

 แนวทางการเยี่ยมบุคคลที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ใช้แนวทางการติดตามผลจากแบบสอบถามมาตรฐาน

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.pdf)แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.pdf Excellent Center615 kB2015-03-30 21:13

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย

บทคัดย่อ
       วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ One group pre-post test ครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี เครื่องมือที่ใช้พัฒนามาจากกรอบแนวคิด Evidence-base Practice Model (Soukup,2000) ประกอบด้วย การสนทนากลุ่ม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเอง บอร์ดให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคธาลัสซีเมีย คู่มือการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคธาลัสซีเมีย เกมส์จับคู่บัตรคำปัญหาสุขภาพและกลอนสุภาพเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 คน ดำเนินการทดลองระหว่างธันวาคม 2556 ถึงมกราคม 2557 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียและวิธีการปฏิบัติตัวก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 12.00 คะแนน (S.D. = 3.55) ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 17.60 (S.D. = 1.81) เมื่อทำการทดสอบทางสถิติด้วย Wilcoxon Sign Rang tests พบว่า คะแนนความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียและการปฏิบัติตัวหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้ป่วยเด็กยังมีความระมัดระวังน้อยในเรื่องการบริโภคอาหารที่ทำให้เกิดการสะสมธาตุเหล็กในร่างกาย และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมคิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะของการศึกษา คือ ผู้ให้บริการสุขภาพควรจัดทำโปรแกรมการให้ความรู้เด็กธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำคู่มืออาหารที่ไม่มีธาตุเหล็ก และศึกษาส่วนผสมของธาตุเหล็กในฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
คำสำคัญ : โปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง, ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย

การรับรู้อาการเตือนโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการจัดการภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฏผล
ดร. เยาวดี สุวรรณนาคะ
ดร. อรุณี ไชยฤทธิ์  
ดร. บุญสืบ โสโสม
นายสราวุฒิ สีถาน
เภสัชกรหญิงมยุรี สร้อยศรีสวัสดิ์
นางสำราญ จันทร์พงษ์

บทคัดย่อ
       การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการตนเอง การรับรู้อาการเตือน โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการจัดการภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการตนเอง ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคประสบการณ์การจัดการตนเอง การรับรู้อาการเตือน โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน และการจัดการภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) จังหวัดสระบุรี
       วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยนี้ใช้รูปแบบผสมผสาน (Mixed method research) แบบ concurrent design ข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) จำนวน 536 คน ข้อมูลเชิงคุณภาพได้มาจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้ป่วยจำนวน 6 – 10 คน รวม 165 คน จากสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 18 แห่งในจังหวัดสระบุรี ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง แบบ Multi-stage random sampling
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3) แบบสอบถามการรับรู้อาการเตือน โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน และการจัดการภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เครื่องมือนี้ทดสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และทดสอบความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์ครอนบราคอัลฟา โดยแบบสอบถามการจัดการตนเองของผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม ได้ค่าความเที่ยง .78, .77 และ .77 ตามลำดับ และ แบบสอบถามการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม ได้ค่าความเที่ยง .85, .75, และ .88 ตามลำดับ สำหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นแนวคำภามปลายเปิดเพื่อใช้ประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus group) จำนวน  14 ข้อ คณะผู้วิจัยได้มีการบันทึกเสียงสนทนาและจดบันทึกขณะทำการสนทนากลุ่ม ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ Content analysis ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มจะถูกถอดออกมา เขียนเป็นสคริป และสกัดประเด็นสำคัญ จัดกลุ่มข้อมูลและหาความเชื่อมโยงของข้อมูล

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member