ความรู้สำหรับอาจารย์และบุคคลากรสุขภาพ

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลโรคเรื้อรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถในการจัดการโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ  นักศึกษาพยาบาลฯถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการโรคเรื้อรังเช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท คือสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน และอัตลักษณ์ของบัณฑิตว่าให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ดังนั้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลโรคเรื้อรัง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้นักศึกษามีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และความสามารถด้านการดูแลโรคเรื้อรังด้วยจึงได้มีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของสถาบัน ของงานพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถในการดูแลโรคเรื้อรังตามระดับความสามารถในแต่ละชั้นปีร่วมกับการมี จิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเมื่อกลับไปปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามหน่วยงานต้นสังกัดในภูมิลำเนาเดิม

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Manual of EC_student chronic care.pdf)Manual of EC_student chronic care.pdf Excellent Center145 kB2015-07-11 05:58

นวัตกรรมหมุนสามทิศรู้การออกฤทธิ์อินสุลิน

นวัตกรรมหมุนสามทิศ รู้การออกฤทธิ์อินสุลิน

Perceived the real time action of insulin through the circle 3 directions clock’s innovation

นางสาวปัฐยาวัชร ปรากฎผล, RN., PhD นางสาวสมหมาย วงษ์กระสันต์, RN., MS.

นางสาวพัชราภรณ์ คำภูมี และ นางสาววัชราภรณ์ จรหาพล, นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

บทคัดย่อ

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ป้องกันและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยากินหรือฉีดอินสุลิน ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินสุลินไม่ทราบระยะเวลาการออกฤทธิ์ ไม่สามารถประเมินอาการและปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ทำให้เกิดปัญหา  Hypoglycemia และเป็นสาเหตุของการ Readmit บ่อยครั้ง ปัจจุบันมีเครื่องมือแสดงระยะเวลาการออกฤทธิ์ของอินสุลิน แต่มีปัญหาคือวัสดุที่ใช้ไม่คงทน มีความยุ่งยากในการใช้งานพราะต้องคำนวณเปรียบเทียบระยะเวลาการออกฤทธิ์ของอินซูลิกับเวลาที่ฉีดอินสุลินจริงให้ผู้ป่วย และแสดงการออกฤทธิ์ของอินสุลินได้เพียงชนิดเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของนวตกรรมนาฬิกาที่มีเข็มบอกเวลาการออกฤทธิ์ของอินสุลิน 3 ชนิดที่ใช้บ่อยในประทศไทยโดยไม่ต้องคำนวณก่อนนำไปใช้จริงกับผู้ป่วยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการบอกการออกฤทธิ์ของอินสุลิน นวตกรรมและคู่มือการใช้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผ้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดอินสุลิน นักศึกษาพยาบาลพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน ๑๐ คน  วัดก่อนและหลังการนำนวตกรรมไปใช้ 1 เดือน ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการใช้นวตกรรม นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2          มีความสามารถในการบอกการออกฤทธิ์ของอินสุลินได้อย่างถูกต้องสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Z<0.01)

คำสำคัญ: การออกฤทธิ์อินสุลิน นวตกรรม

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (นวัตกรรมหมุนสามทิศรู้การออกฤทธิ์อินสุลิน.pdf)นวัตกรรมหมุนสามทิศรู้การออกฤทธิ์อินสุลิน.pdf Excellent Center285 kB2015-07-09 21:58

การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

Ornvikarn Chaimongkol
King Chulalongkorn Memorial Hospital
07 January 2013

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (เอกสารประกอบการบรรยาย_อ.อรวิกาญณ์-2_7.01.2556.pdf)เอกสารประกอบการบรรยาย_อ.อรวิกาญณ์-2_7.01.2556.pdf Excellent Center3402 kB2015-07-09 06:49

หัวใจความเป็นมนุษย์ : บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวใจความเป็นมนุษย์ : บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล

อ.หฤทัย กงมหา

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (เอกสารประกอบการบรรยาย_อ.หฤทัย_6.01.2556.pdf)เอกสารประกอบการบรรยาย_อ.หฤทัย_6.01.2556.pdf Excellent Center6902 kB2015-07-09 07:55

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member