ความรู้สำหรับอาจารย์และบุคคลากรสุขภาพ

อ.นฤมล จันทร์เกษม

A.narumol

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาโท / 17
• ปริญาโท / การศึกษามหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 10 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: narumol_aor(@)hotmail.com

อ.เก้า จันทรเกษม

A.9

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 7
• ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ:
• การพัฒนาและผลิตสื่อการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 4 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: jankasame_k(@)hotmail.com,  Jankasame16(@)gmail.com

ดร.อรทัย สงวนพรรค

A.ortai

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาเอก / 10
• ปริญาเอก / การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยและพัฒนา สถิติและการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สุขภาพจิตและพยาบาลจิตเวช
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 21 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ยอดสร้อย วิเวกวรรณ

A.yodsoy

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 12
• ปริญาโท / พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ:
• วิจัยเชิงคุณภาพ สารเสพติด และการพยาบาลจิตเวช
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 13 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.สุนทรี สิทธิสงคราม

อ.สุนทรี สิทธิสงคราม

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 12
• ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงปริมาณ การพยาบาลเด็ก
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 17 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น: มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Excel สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและความพึงพอใจต่อบัณฑิตประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ: วิจัยเกี่ยวกับโครงการผลิตพยาบาลและความพึงพอใจต่อบัณฑิต ทำวิจัยเกียวกับการสร้างระบบ e-learning ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท วิจัยเรื่อง ถอดบทเรียน : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของจังหวัดลพบุรีและอ่างทองประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น: พัฒนาโปรแกรมตัดเกรดสำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
โทรศัพท์:
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member