ความรู้สำหรับอาจารย์และบุคคลากรสุขภาพ

ดร.สุพรรณี กัณหดิลก

A.skanhadilok

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาเอก / 16
• ปริญาเอก / ดุษฎีบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงปริมาณ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ infant feeding, breast feeding
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 14 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: skanhadilok(@)gmail.com

ดร.สุมาลี เอี่ยมสมัย

A.s iamsamai

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาเอก / 6
• ปริญาเอก / ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยและพัฒนา สถิติและการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพยาบาลทารก และการพยาบาลเด็ก
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 21 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: s_iamsamai(@)hotmail.com

ดร.อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ

A.uthaitip

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาเอก / 8
• ปริญาเอก / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงปริมาณ, Ordinal, Multinomial, Binary Logistic Regression, Family Health Nursing , Alcohol abuse in adolescents
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 16 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: uthaitip_28(@)yahoo.com

ดร.อรุณี ไชยฤทธิ์

Dr.arunee

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาเอก / 2
• ปริญาเอก / Doctor of Philosophy, Michigan State University, USA
ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงปริมาณ สถิติในการวิจัย การพยาบาลอายุรกรรมและศัลยกรรม การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและ ผู้ดูแลผู้ป่วย (caregiver) การบริหารการพยาบาล
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 11 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น: Caregiver role strain Caregiver burden Caregiver depression Caregiver mastery Caregiving tasks and caregiver demands
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ: งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย และปัจจัยที่มีผลต่อผู้ดูแลผู้ป่วย ได้แก่ Caregiver burden, Caregiver depressive symptoms, Caregiver Mastery และ Caregiver role strain งานวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ได้แก่โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง งานวิจัยเกี่ยวกับการเกาะติดยาต้านไวรัสของผู้ป่วยเอดส์
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น: มีส่วนร่วมรับผิดชอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
โทรศัพท์: 0813403817
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.ตรีชฎา ปุ่นสำเริง

A.treechada

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาเอก / 5
• ปริญาเอก / Ph.D. (Doctor of Philosophy)

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงปริมาณ ความรุนแรงในครอบครัว การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS , MPLUS , AMOS
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 14 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: treechada_p(@)hotmail.com

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member