ความรู้สำหรับอาจารย์และบุคคลากรสุขภาพ

อ.มาลินี บุญเกิด

nophoto

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาโท / 12
• ปริญาโท / พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การดูแลผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทร จัดทำสื่อ Multimedia
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 7 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: bminnee(@)gmail.com

ดร.ปัฐยาวัชร ปรากฎผล

D3

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาเอก / 1
• ปริญาเอก / พยาบาลศาสตรดุษฎีบันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงปริมาณ การจัดการตนเอง คุณภาพชีวิต การพยาบาลอายุรกรรม และการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 17 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น: จัดทำและดูแลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ: งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองของผู้หัวใจวาย
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น: งานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โทรศัพท์: 0877972759
อีเมล์: Padthayawad(@)yahoo.com

อ.วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี

nophoto

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาโท / 7
• ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงปริมาณ ระบาดวิทยา สถิติชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS การพยาบาลครอบครัวและชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันป้องกันการเจ็บป่วย
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 14 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: worawit.c8(@)gmail.com

พ.ต.ท.รุ่งรวี ประเสริฐศรี

A.rungrawi

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาโท / 12
• ปริญาโท / พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การพยาบาลสูติศาสตร์ และการบริหารการพยาบาล
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 15 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: rungrawi2513(@)hotmail.com

ดร.กนกอร ชาวเวียง

A.chaowieng

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาเอก / 14
• ปริญาเอก / Ph.D. (Doctor of Philosophy)

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยและพัฒนา การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถิติและการวิจัย สุขภาพจิต และพยาบาลจิตเวช
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 17 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: chaowieng(@)yahoo.com

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member