ความรู้สำหรับอาจารย์และบุคคลากรสุขภาพ

อ.สุภมาส ตามบุญ


nophoto

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาโท / 12
• ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• กระบวนการกลุ่ม การบริหารการพยาบาล
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 10 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: Adikarn99(@)gmail.com

อ.สุกัญญา กระเบียด

nophoto

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาโท / 12
• ปริญาโท / พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
• ปริญาโท / พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 3 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: au_sukanya79(@)yahoo.co.th

ดร.บุญสืบ โสโสม

A.boonsurb

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาเอก / 8
• ปริญาเอก / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ การพยาบาลผู้พิการ
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 17 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: boonsurbsosome(@)gmail.com,boonsurb(@)yahoo.com

ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ

A.Ysuwannaka

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาเอก / 4

• ปริญาเอก / ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Postdoctoral Program (Caring Education) University of Colorado at Denver and Health Sciences Center: School of nursing

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยและพัฒนา พัฒนศึกษา การจัดการศึกษาและการพยาบาล ในมิติของความเอื้ออาทร
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 24 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: Ysuwannaka(@)yahoo.com

ดร.ทองปาน บุญกุศล

A.thongpann

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา: 
• ปริญาเอก / 8
• ปริญาเอก / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยและพัฒนา สถิติและการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์และสรระวิทยา การจัดการเรียนรู้คลีนิก และวิจัยชั้นเรียน
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 23 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: thongpann(@)hotmail.com

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member