นวัตกรรมหมุนสามทิศรู้การออกฤทธิ์อินสุลิน

นวัตกรรมหมุนสามทิศ รู้การออกฤทธิ์อินสุลิน

Perceived the real time action of insulin through the circle 3 directions clock’s innovation

นางสาวปัฐยาวัชร ปรากฎผล, RN., PhD นางสาวสมหมาย วงษ์กระสันต์, RN., MS.

นางสาวพัชราภรณ์ คำภูมี และ นางสาววัชราภรณ์ จรหาพล, นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

บทคัดย่อ

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ป้องกันและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยากินหรือฉีดอินสุลิน ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินสุลินไม่ทราบระยะเวลาการออกฤทธิ์ ไม่สามารถประเมินอาการและปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ทำให้เกิดปัญหา  Hypoglycemia และเป็นสาเหตุของการ Readmit บ่อยครั้ง ปัจจุบันมีเครื่องมือแสดงระยะเวลาการออกฤทธิ์ของอินสุลิน แต่มีปัญหาคือวัสดุที่ใช้ไม่คงทน มีความยุ่งยากในการใช้งานพราะต้องคำนวณเปรียบเทียบระยะเวลาการออกฤทธิ์ของอินซูลิกับเวลาที่ฉีดอินสุลินจริงให้ผู้ป่วย และแสดงการออกฤทธิ์ของอินสุลินได้เพียงชนิดเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของนวตกรรมนาฬิกาที่มีเข็มบอกเวลาการออกฤทธิ์ของอินสุลิน 3 ชนิดที่ใช้บ่อยในประทศไทยโดยไม่ต้องคำนวณก่อนนำไปใช้จริงกับผู้ป่วยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการบอกการออกฤทธิ์ของอินสุลิน นวตกรรมและคู่มือการใช้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผ้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดอินสุลิน นักศึกษาพยาบาลพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน ๑๐ คน  วัดก่อนและหลังการนำนวตกรรมไปใช้ 1 เดือน ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการใช้นวตกรรม นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2          มีความสามารถในการบอกการออกฤทธิ์ของอินสุลินได้อย่างถูกต้องสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Z<0.01)

คำสำคัญ: การออกฤทธิ์อินสุลิน นวตกรรม

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (นวัตกรรมหมุนสามทิศรู้การออกฤทธิ์อินสุลิน.pdf)นวัตกรรมหมุนสามทิศรู้การออกฤทธิ์อินสุลิน.pdf Excellent Center285 kB2015-07-09 21:58

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member