สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 1

ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฎผล
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

       สถานการณ์และแนวโน้มโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) ความดันโลหิตสูง (Hypertension: HT) เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ในปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 366 ล้านคน สำหรับประเทศไทยจากการสำรวจอัตราความชุก DM/HT (NHES 51-52) พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวาน 2,379,150 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.9 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 7,378,812 คิดเป็นอัตราความชุกร้อยละ 21.4 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วย uncontrolled DM และ uncontrolled HT มีอัตราที่สูงขึ้น (โครงการวิจัยเครือข่ายระดับสถาบัน, 2553) จากการวิเคราะห์พยาธิสภาพและสถิติการเกิดโรคจะพบว่าทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นโรคเรื้อรังอื่นตามมาได้ง่าย ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง หัวใจวาย ไตวาย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง และต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรอื่นๆหลายสาขา

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member