ผลของการหายใจช้ากับการออกกำลังกายด้วยแรงบีบมือ ต่อระดับความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง

ผลของการหายใจช้ากับการออกกำลังกายด้วยแรงบีบมือ
ต่อระดับความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
The effectiveness of slow respiration and hand – grip exercise
on  blood pressure in hypertensive personsนางสาวสมหมาย วงษ์กระสันต์1

ดร.ปัฐยาวัชร  ปรากฎผล
นางสาวปาริษา สุภานุรัตน์
นางสาวรัตติยา ทุมมนตรี

บทคัดย่อ

การดูแลผู้ที่มีความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อป้องกันและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่จะลดระดับความดันโลหิตสูงด้วยการหายใจช้ากับการออกกำลังกายด้วยแรงบีบมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการหายใจช้ากับการออกกำลังกายด้วยแรงบีบมือต่อระดับความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง หนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลังการทดลอง โดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง จำนวน 10 คน ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1)ถือลูกบอลไว้ทั้งสองมือ  2)ให้บีบลูกบอลขณะหายใจเข้าช้าๆ 3)คลายมือทั้งสองข้างขณะหายใจออกช้าๆ 4) ให้หายใจช้าอัตราการหายใจ 6 ครั้ง/นาที ครั้งละ 15 นาที  ทำวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน  4 สัปดาห์ ก่อนการทดลองวัดความดันโลหิตและหลังจากนำนวัตกรรมไปใช้ 4 สัปดาห์แล้ววัดความดันโลหิต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงนอนพาราเมตริก  ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองการใช้การหายใจช้าและการออกกำลังกายด้วยแรงบีบมือทำให้ระดับความดันโลหิตขณะบีบตัว เฉลี่ยเท่ากับ 120 มิลลิเมตรปรอท ต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งระดับความดันโลหิตขณะบีบตัวก่อนการทดลองเท่ากับ 135 มิลลิเมตรปรอท  สำหรับระดับความดันโลหิตขณะคลายตัวก่อนการทดลองและหลังการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ                           ดังนั้นการหายใจช้ากับการออกกำลังกายด้วยการบีบลูกบอลสามารถที่จะช่วยเป็นแนวทางในการที่จะควบคุมระดับความดันโลหิตได้โดยเฉพาะระดับความดันโลหิตขณะบีบตัว

คำสำคัญ: การหายใจช้า, ออกกำลังกายด้วยแรงบีบมือ, ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member