ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย

บทคัดย่อ
       วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ One group pre-post test ครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี เครื่องมือที่ใช้พัฒนามาจากกรอบแนวคิด Evidence-base Practice Model (Soukup,2000) ประกอบด้วย การสนทนากลุ่ม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเอง บอร์ดให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคธาลัสซีเมีย คู่มือการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคธาลัสซีเมีย เกมส์จับคู่บัตรคำปัญหาสุขภาพและกลอนสุภาพเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 คน ดำเนินการทดลองระหว่างธันวาคม 2556 ถึงมกราคม 2557 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียและวิธีการปฏิบัติตัวก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 12.00 คะแนน (S.D. = 3.55) ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 17.60 (S.D. = 1.81) เมื่อทำการทดสอบทางสถิติด้วย Wilcoxon Sign Rang tests พบว่า คะแนนความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียและการปฏิบัติตัวหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้ป่วยเด็กยังมีความระมัดระวังน้อยในเรื่องการบริโภคอาหารที่ทำให้เกิดการสะสมธาตุเหล็กในร่างกาย และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมคิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะของการศึกษา คือ ผู้ให้บริการสุขภาพควรจัดทำโปรแกรมการให้ความรู้เด็กธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำคู่มืออาหารที่ไม่มีธาตุเหล็ก และศึกษาส่วนผสมของธาตุเหล็กในฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
คำสำคัญ : โปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง, ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member