การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Problem Based Learning  on the Levels of Knowledge of Diabetes Mellitus care in Nursing Students

กนกพร  เทียนคำศรี*

สุนทรี  สิทธิสงคราม*

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี สถาบันพระบรมราชชนก

       งานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานของนักศึกษาพยาบาลศาตรบัณฑิต  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและปฏิกิริยาโต้ตอบของนักศึกษาต่อโจทย์ปัญหาและกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ประชากรคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่  2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ปีการศึกษา 2557 จำนวน 96 คน  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ โปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินปฏิกิริยาโต้ตอบต่อโจทย์ปัญหาและกระบวนการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาความสัมพันธ์เพียร์สัน  และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าหลังจากได้รับโปรแกรมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 75  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก นักศึกษามีปฏิกิริยาโต้ตอบในประเด็นพึงพอใจต่อโจทย์ปัญหาในระดับมาก ( = 3.58, SD =0.55) มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด ( = 4.59, SD =0.54) นักศึกษาชอบการเรียนวิธีนี้เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีเป้าหมาย มีการคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น   ส่วนโจทย์ปัญหามีความน่าสนใจ ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการค้นหาคำตอบ  แต่มีนักศึกษาบางคนประเมินว่าโจทย์ปัญหาซับซ้อนเกินไปทำให้ยากต่อการเข้าใจ

คำสำคัญ : การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโรคเบาหวาน

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.pdf)การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตExcellent Center151 kB2015-07-04 03:27

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member