โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลโรคเรื้อรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถในการจัดการโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ  นักศึกษาพยาบาลฯถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการโรคเรื้อรังเช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท คือสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน และอัตลักษณ์ของบัณฑิตว่าให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ดังนั้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลโรคเรื้อรัง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้นักศึกษามีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และความสามารถด้านการดูแลโรคเรื้อรังด้วยจึงได้มีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของสถาบัน ของงานพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถในการดูแลโรคเรื้อรังตามระดับความสามารถในแต่ละชั้นปีร่วมกับการมี จิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเมื่อกลับไปปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามหน่วยงานต้นสังกัดในภูมิลำเนาเดิม

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Manual of EC_student chronic care.pdf)Manual of EC_student chronic care.pdf Excellent Center145 kB2015-07-11 05:58

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member