ความรู้สำหรับอาจารย์และบุคคลากรสุขภาพ

ดร.สุนทรีย์ คำเพ็ง

A.S khampeng

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 13
• ปริญาโท / การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยด้านการบริหารการศึกษา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 17 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: S_khampeng(@)hotmail.com

อ.ผกาทิพย์ ปอยสูงเนิน

A.Jaree

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 12
• ปริญาโท / พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การพยาบาลเด็ก
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 8 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: phaka_poy(@)yahoo.com

อ.เสาวลักษณ์ ตันติสุวิชวงษ์

nophoto

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 17
• ปริญาโท / การศึกษามหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านจิตวิทยาการแนะแนว
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 6 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: -

อ.กมลอินทร์ วรรณเชฐอิสรา

A.Jaree

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 7
• ปริญาโท / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• อนามัยครอบครัว การพยาบาลชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 19 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: kamolin_07(@)yahoo.com

อ.กนกพร เทียนคำศรี

A.Thainkumsri

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
• ปริญาโท / 12
• ปริญาโท / พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
• การพยาบาลอายุรกรรม จิตตปัญญาศึกษา เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาพยาบาลเบื้อง)
จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 19 ปี
ความเชี่ยวชาญอื่น:
ประสบการณ์ความเชี่ยว ชาญ:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:
โทรศัพท์:
อีเมล์: Thainkumsri_(@)hotmail.com

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member