ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป

พัฒนาการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร.ปัฐยาวัชร ปรากฎผล

       บริบท: วิทยาลัยฯ มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ มีเครือข่ายควาร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และเป็นคลังความรู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งภาคประชาสังคมและในส่วนของทคโนโลยีสารสนเทศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่เมื่อการดำเนินงานครบ 3 ปี ตามแผนที่กำหนดไว้ และกลับมาประเมินยังพบว่าไม่บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เนื่องจากการที่จะเป็นองค์กรที่มีคลังความรู้ ได้รับการยอมรับ มีกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการกับต่างประเทศได้นั้นจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับอย่างมากโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อีกทั้งยังต้องใช้เวลานานในการสร้างสมองค์ความรู้นานมากด้วย

ผลการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฎผล
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

       สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคเรื้อรังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย (สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) อีกทั้งผู้ป่วยดังกล่าวยังเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เป็นจำนวนมากตามมาด้วย ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ครอบครัว สังคม และรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมาก ปัญหาสุขภาพดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ในฐานะที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท เป็นสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพคือศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ก่อตั้งมาประมาณ 1 ปี สังกัดกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการโดยในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้มีการดำเนินงานที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของวิทยาลัยฯ คือสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  มีเป้าประสงค์คือศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเรื้อรังที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) พัฒนาองค์กรให้เป็นคลังความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของชุมชนและประเทศ 3) ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ และ 4) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ของวิทยาลัยฯให้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง

คู่มือการดูแลตนเองเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

       ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ทุกคนมีโอกาสเป็นได้เมื่ออายุสูงขึ้นและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมได้โดยการปรับพฤติกรรมและการรับประทานยา ซึ่งจะช่วยชะลอภาวะความดันโลหิตสูงไม่ให้พัฒนาไปสู่ระยะที่รุนแรงขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและโรคร่วม เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และโรคไตเสื่อม ซึ่งก่อให้เกิดความพิการและถึงแก่ชีวิตได้ คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะโลหิตในการนำไปปรับใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้คงสถานะสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคร่วมและภาวะแทรกซ้อน

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (คู่มือการดูแลตนเองเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง.pdf)คู่มือการดูแลตนเองเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง.pdf Excellent Center852 kB2015-07-06 05:13

ผลของการนวดกดจุดด้วยน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและลูกกลิ้งต่อการสูญเสียการรับความรู้สึก และอาการชาปลายมือปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนวดกดจุดด้วยน้ำมันมะกรูดโดยใช้ลูกกลิ้งบำบัดอาการชาปลายมือปลายเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้า โดยผ่านการตรวจสุขภาพด้วย Monofilament พบว่ามีอาการชาปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่ 1 จุดขึ้นไป มีความรู้สึกชาตั้งแต่ระดับ 3 จากการประเมินด้วยแบบประเมินความรู้สึกชาที่ผู้วิจัยประยุกต์ใช้จาก Numeric Rating Scale (NRS) และเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีผู้ดูแล    ต. หนองแก  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ลูกกลิ้งน้ำมันมะกรูดปริมาณ 5 ml และลูกกลิ้งสำหรับนวด เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน แบบประเมินความรู้สึกชา ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม นักการแพทย์แผนไทยและนายกสมาคมการแพทย์แผนไทย หลังจากนั้นมีการพัฒนาเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการนวดกดจุดด้วยน้ำมันมะกรูดและลูกกลิ้ง วันละ 1 ครั้งครั้งละ 10- 15 นาที หลังจากนั้นเมื่อครบ 1เดือน มีการติดตามประเมินความรู้สึกชาโดยใช้แบบประเมิน Monofilament และแบบประเมินความรู้สึกชา สถิติติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test

ผลการวิจัยพบว่าผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาการมึนชาปลายเท้า จำนวน 10 คน จากการตรวจภาวะสุขภาพเท้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกมึนชาปลายเท้าก่อนใช้นวัตกรรม 4 คะแนนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.3 ภายหลังการทดลอง สัปดาห์ที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกมึนชาปลายเท้ามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.4 ภายหลังการทดลอง สัปดาห์ที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกมึนชาปลายเท้ามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.3

จากการประเมินความรู้สึกชาประยุกต์ใช้จาก NRS กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกมึนชาปลายเท้าก่อนใช้นวัตกรรม 10 คะแนน มีเฉลี่ยร้อยละ 6.1  ภายหลังการทดลอง สัปดาห์ที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกมึนชาปลายเท้า 10 คะแนน มีเฉลี่ยร้อยละ 3.8  ภายหลังการทดลอง สัปดาห์ที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกมึนชาปลายเท้า 10 คะแนน มีเฉลี่ยร้อยละ 1.6  

คำสำคัญ                การนวดกดจุดด้วยน้ำมันมะกรูด  การนวดด้วยลูกกลิ้ง

 

Abstract

The purposes of this quasi-experiment research was to examine the effect of foot reflexology by using bergamot oil and using rollers on   Diabetic neuropathy in Diabetes Mellitus patient. The purposive saming was used for selecting diabetes Mellitus patient to who were having diabetic neuropathy. The SR  was examined by using 1) Monofilament revealed at least 1 point of sensory loss 2) numbness rating score more than  3  3) the diabetes mellitus caregiver. In Nong ga sub district Phraputtabut district Saraburi Province 10 cases were included as a samimg.  Instruments in the study were composed of an instrument used in the intervention and two questionnaires employed to collect data. Tool for experiment is bergamot oil rollers 5 ml. and rollers  for foot reflexology. The two questionnaires for Tool  for  collect the data are assessment  form  for check feet of diabetes mellitus  patients (Monofilament) and assessment form for check numbness rating score . the   research developed by the Content validity 3 expertise’s  professions were Doctor, specialist in medicine ,Doctor of traditional Thai medicine. Statistical  techniques used in data analysis were mean, Follow are tracked by check feet of diabetes mellitus  patients (Monofilament) and assessment form for check numbness rating score .standard  deviation and t-test

The results showed that the study found. Elderly with mild numbness of the feet of 10 people found the foot health. The samples are feeling numbness toes before using innovative 4 points, with an average 2.3 percent after the trial week 2 showed that the samples are feeling numbness toes averaged 1.4 percent after the trial week 4 encounter. that the samples are feeling numbness toes, with an average of 0.3 percent.

Assessment numbness application of NRS sample is feeling numbness toes before using innovative 10 points with an average 6.1 percent after the trial week 2 showed that the samples are feeling numbness toes 10 are average. 3.8 percent after 4 week trial found that the foot feeling cool 10 points with an average of 1.6 percent.

 

Keyword                     Foot reflexology with bergamot oil / Massage using rollers

 

 

 

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member