ด้านอื่นๆ

ผังคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร. เยาวดี สุวรรณนาคะ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ดร. บุญสืบ โสโสม

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฏผล

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

อาจารย์นริศ แก้วศรีบุตร

คณะทำงาน

 
 

ดร.อรุณี ไชยฤทธิ์

คณะทำงาน

 

นางสาวมุกตา ป้องคำมี

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member