พัฒนาการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร.ปัฐยาวัชร ปรากฎผล

       บริบท: วิทยาลัยฯ มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ มีเครือข่ายควาร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และเป็นคลังความรู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งภาคประชาสังคมและในส่วนของทคโนโลยีสารสนเทศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่เมื่อการดำเนินงานครบ 3 ปี ตามแผนที่กำหนดไว้ และกลับมาประเมินยังพบว่าไม่บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เนื่องจากการที่จะเป็นองค์กรที่มีคลังความรู้ ได้รับการยอมรับ มีกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการกับต่างประเทศได้นั้นจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับอย่างมากโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อีกทั้งยังต้องใช้เวลานานในการสร้างสมองค์ความรู้นานมากด้วย

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member