ผลการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฎผล
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

       สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคเรื้อรังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย (สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) อีกทั้งผู้ป่วยดังกล่าวยังเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เป็นจำนวนมากตามมาด้วย ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ครอบครัว สังคม และรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมาก ปัญหาสุขภาพดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ในฐานะที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท เป็นสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพคือศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ก่อตั้งมาประมาณ 1 ปี สังกัดกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการโดยในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้มีการดำเนินงานที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของวิทยาลัยฯ คือสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  มีเป้าประสงค์คือศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเรื้อรังที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) พัฒนาองค์กรให้เป็นคลังความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของชุมชนและประเทศ 3) ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ และ 4) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ของวิทยาลัยฯให้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member