ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคเรื้อรังในปัจจุบัน

พัฒนาการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร.ปัฐยาวัชร ปรากฎผล

       บริบท: วิทยาลัยฯ มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ มีเครือข่ายควาร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และเป็นคลังความรู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งภาคประชาสังคมและในส่วนของทคโนโลยีสารสนเทศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่เมื่อการดำเนินงานครบ 3 ปี ตามแผนที่กำหนดไว้ และกลับมาประเมินยังพบว่าไม่บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เนื่องจากการที่จะเป็นองค์กรที่มีคลังความรู้ ได้รับการยอมรับ มีกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการกับต่างประเทศได้นั้นจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับอย่างมากโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อีกทั้งยังต้องใช้เวลานานในการสร้างสมองค์ความรู้นานมากด้วย

ผลการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฎผล
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

       สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคเรื้อรังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย (สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) อีกทั้งผู้ป่วยดังกล่าวยังเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เป็นจำนวนมากตามมาด้วย ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ครอบครัว สังคม และรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมาก ปัญหาสุขภาพดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ในฐานะที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท เป็นสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพคือศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ก่อตั้งมาประมาณ 1 ปี สังกัดกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการโดยในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้มีการดำเนินงานที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของวิทยาลัยฯ คือสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  มีเป้าประสงค์คือศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเรื้อรังที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) พัฒนาองค์กรให้เป็นคลังความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของชุมชนและประเทศ 3) ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ และ 4) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ของวิทยาลัยฯให้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง

ติดต่อเรา

Address : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท 91หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
website : www.bcnpb.ac.th
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : jankasame16(@)gmail.com

Member